Hva skjer på LK?

Om Lærlingekompaniet:

Lærlingekompaniet er et opplæringskontor som er opprettet av medlemsbedriftene våre. Det vil si at vi jobber i fellesskap med lærebedrift og lærling for en best mulig læretid for alle parter.

Alle ansatte i Lærlingekompaniet er faglærte med bred erfaring. Vårt mål er å få flest mulig godt rustede og dyktige fagarbeidere videre ut i bransjen vår, og at medlemsbedriftene skal ha lyst til å ta inn nytt kull.

Lærlingekompaniet er, som alle medlemsbedriftene våre, godkjent lærebedrift i Oslo og/eller Viken. Dette er styrt etter bedriftens beliggenhet. Vi er underlagt fylkeskommunene i disse fylkene. Alt det formelle rundt det å ha lærling videreformidler vi til fylkene på vegne av bedriftene våre:

 • Søknad om å bli godkjent lærebedrift og faglig leder.
 • Opprettelse av lærekontrakt.
 • Vi lager pålagt intern opplæringsplan og knytter lærlingen og faglig leder til denne.
 • Eventuelle avbrudd i læretid.
 • Oppfølgning av eventuelle manglende fag.
 • Oppmelding til eksamener.
 • Søker om trekk i læretid på grunn av tidligere praksis.
 • Eventuelt bytte av lærebedrift.
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve.

I tillegg til det formelle holder vi kurs, halvtårsvurderinger og fag- og svenneprøver både i bedriftene og i huset vårt i Munkedamsveien i Vika i Oslo. Der har vi to kjøkken med til sammen 11 stasjoner, to restaurantlokaler og en bar, samt plass for administrasjon.

 

Om medlemsbedrift og faglig leder

Vi samarbeider med over 150 bedrifter i og nær Oslo. For å bli medlemsbedrift i Lærlingekompaniet må bedriften ha lyst til å ta inn lærlinger, og se nytten av en støttespiller gjennom hele prosessen.

I tillegg til å bli godkjent medlemsbedrift, må bedriften godkjennes i fylket. Det stilles selvfølgelig krav til måloppnåelse i VG3 læreplan i det aktuelle faget. Bedriften må tilby breddekompetanse via faglærte ansatte.

Bedriften skal kjenne at det er givende med lærlinger. Derfor skal lærlingen inkluderes i den daglige driften. Arbeidsmiljøloven ivaretar plikter og rettigheter for alle ansatte inkludert lærlinger. Det vil si at en lærling har arbeidstid, vaktliste og ferierettigheter som vanlig ansatt. Bedriften og lærlingen må i tillegg forholde seg til Opplæringsloven som har enkelte føringer som avviker fra andre ansatte.

Forventninger til faglig leder i en medlemsbedrift:

 • Faglig leder skal være tett på og lett tilgjengelig under den daglige driften. Lærlingen skal alltid ha en overordnet ansvarlig i nærheten. Dette må ikke nødvendigvis være faglig leder, men en person som lærlingen vet er avdelingens beslutningstaker for øyeblikket. F. eks kan en trygg lærling jobbe alene på kjent stasjon inntil to dager i uken i andre læreår, om en ansvarlig leder på annen avdeling er lett tilgjengelig på huset.
 • En lærling kan ikke stilles til ansvar for uforutsette hendelser. Det er faglig leder og bedriften som skal sørge for at hendelsene blir håndtert etter bedriftens forskrifter.
 • Faglig leder er faglært eller har minimum seks års relevant erfaring.
 • Du skal ha lyst til å ta opplæringsansvaret for lærlinger.
 • Når du er registrer og godkjent via oss og fylket, last ned appen vår; Min læretid, og registrere deg der. Da får du oversikt over hva lærlingen skal delta på gjennom oss det neste halvåret.
 • Sette deg inn i lærlingens interne opplæringsplan. Den har vi lagt tilgjengelig i appen. Intern opplæringsplan har en kryss-boks for hver oppgave. Denne er individuell for hver lærling, så det er viktig at du setter deg ned med lærlingen med jevne mellomrom og ser på hva lærlingen har krysset av i egen plan.
 • Sette av tid til gjennomføring av halvtårsvurderinger med lærlingen. Egen invitasjon for faglig leder kommer i god tid før neste vurdering.
 • Planlegge vaktlisten slik at lærlingen får mulighet til å delta på kurs i regi av Lærlingekompaniet.

 

Slik jobber vi med rekruttering for medlemsbedriftene

Ungdomsskole

På vegne av bedriftene våre deltar vi på utdanningsmesser sammen med VG1 RM-fag skoler i nærområdet. Her informerer vi om fagene våre på generell basis. Målet her er å få flere dyktige søkere inn på VG1 Restaurant- og matfag. Mye av jobben her går på å overbevise foreldre om at poden deres velger en god utdannelse med supre fremtidsmuligheter.

VG1 Restaurant- og matfag

Vi besøker alle VG1 klasser i skolene vi samarbeider med: Norsk Restaurantskole, Etterstad, Lørenskog, Rosenvilde, Nannestad, Vestby og Sørumsand. I tillegg blir vi invitert til enkelte skoler lengre unna som har mange elever som vil ha læretid i og rundt Oslo. Her snakker vi om medlemsbedriftene våre og forteller om hvilke muligheter som finnes i bransjen vår. Vi snakker mye om utplassering og hva dere som medlemsbedrift ser etter hos en elev. Det hender at bedriften allerede her ser potensiale til en ny lærling. Alle skolene får tilsendt lister over alle bedriftene med kontaktpersoner før hver utplasseringsperiode. Det er derfor viktig at vi holdes oppdatert på om det er endringer hos bedriften.

VG2

Vi er sammen med alle VG2 klasser minst to ganger. På høsten, før utplassering, snakker vi om bedriftene våre. Gjerne i sammenheng med en servicedag på skolen, eller hos oss i Munkedamsveien. Da prepper vi, lager mat og kjører service i de ulike fagene sammen med elevene. Vi vektlegger tema som er viktig for bedriftene. Hva ser en arbeidsgiver etter? Tema som går igjen hver gang er viktigheten av å være presis, holde avtaler, vise interesse og normal høflighet.

Mange elever knytter kontakt med fremtidig lærebedrift gjennom utplassering denne perioden.

På våren snakker vi om søkeprosess, og tilnærmet alle elever søker derfor læreplass via oss. I februar og mars gjennomfører vi over 200 intervjuer. Dette er også søkere fra andre plasser i Norge. Her snakker vi om forventninger til læretid. Vi snakker også mye om bedriftenes forventning til en lærling. Det er viktig at lærlingen forstår at de også stilles krav til, og at de nå skal inn i arbeidslivet, med alt det innebærer.

De som er usikker på hvor de vil, og de som ikke får plass der de har lyst, sender vi videre til neste ønske på listen om de egner seg for stedet. I løpet av våren har de fleste elevene fått læreplass fra høsten av. Enkelte elever får avslag på søknaden sin om vi ikke finner noen interesse hos dem, men de fleste får en mulighet til å vise seg for en mulig bedrift. Enkelte skoler gjennomfører åpen dag der de inviterer bedrifter til skolen for å selge inn plassene sine. Dette deltar vi alltid på. Likevel anbefaler vi at bedrifter takker ja til disse invitasjonene. Da kan de treffe elever personlig, og velge ut mulige utplasseringselever.  

Utplassering

Utplassering fra skolen er et fag som heter Yrkesfaglig fordypning (YFF). Av erfaring ser vi at dette er en svært viktig prosess for å få knyttet riktig lærling til riktig bedrift. Takk ja til utplassering når skolene ringer. Et godt inntrykk er gjensidig, og vil føre til at flere ønsker seg til denne bedriften. Et motsatt inntrykk, kan dessverre virke mot sin hensikt.

Voksne søkere

Vi får mange unge voksne søkere. De har gjerne gått en helt ulik retning utdanningsmessig, men lenge hatt en drøm om vår bransje. De finner oss på nett, eller via bekjente. Det er ikke alle som har en realistisk oppfatning av yrkene våre, men de vi ansetter har vi svært gode erfaringer med. Disse lærlingene må gå inntil fire år i lære, men får fratrekk for tidligere utdannelse eller relevant arbeidserfaring. Voksne søkere er ofte svært motivert og vet hva de vil.

Om lærlingene:

Det å være lærling forplikter. Dette er vi tydelig på allerede ved første møte. Gjennom skolebesøk og intervjuer snakker vi om krav i arbeidslivet, og vi legger ikke skjul på viktigheten av å:

 • Møte presis. I god tid før vaktlisten din sier at skiftet starter, skal du være i uniform og klar for dagens oppgaver. Dette gjelder også på kurs hos oss.
 • Ring ved sykdom. Du er nå en del av et team, så om du ikke kan dra på jobb, så må du ringe faglig leder. Dette skal skje tidligst mulig. Er du dårlig kvelden før, så er det lurt å gi beskjed. Fortell at du er syk, men at du ser an formen til morgenen etter. Ring på nytt da, i god tid før skiftet ditt starter. Jobben din må få tid til å erstatte deg. Fravær på kurs skal meldes i appen Min Læretid. Bedriften din vil få jevnlige oppdateringer om du er på kurs eller ikke.
 • Arbeidsforholdet er hos bedriften. Derfor skal du informere om kommende kurs i god tid for at faglig leder skal prioritere dette i vaktlisten. Faglig leder ser også kursene i sin app, men en faglig leder kan ha flere lærlinger, så det er viktig at du informerer.
 • Du går i lære for å lære deg et fag. Du får instrukser for alle nye oppgaver, og det er lov å stille spørsmål. De fleste faglærte liker å snakke fag, så du må gjerne spørre andre enn faglig leder når du lurer på noe. Når du har gjennomført en oppgave flere ganger, forventes det at du blir mer selvstendig og at gjennomføringstiden går ned.
 • Selv om du går i lære forventes det etter hvert at du etter en tid behersker din stasjon, og kan gå videre til nye og mer krevende oppgaver. Første læreår er et opplæringsår, mens andre året er et verdiskapningsår.
 • For at du og faglig leder skal se hvordan du ligger an i forhold til VG3 læreplan i faget ditt, har du fått en intern opplæringsplan i appen din. Du skal med jevne mellomrom krysse av i denne sammen med faglig leder.

 

Ansettelsesprosess:

Arbeidsavtale

Når bedriften og lærlingen har valgt hverandre, skal det skrives en arbeidsavtale. Dette skal gjøres senest første arbeidsdag, men gjerne allerede før sommerferien. Kontakt Lærlingekompaniet før avtalen signeres. Da får vi kartlagt eventuelle manglende fag eller tidligere praksis som kan ha betydning for ansettelsen. Opplæringsloven gir en del føringer for denne arbeidsavtalen. Derfor er det viktig at vedlagt arbeidsavtale nyttes:

Få tilgang til arbeidsavtale her. (Det kreves Office 365 for å åpne vedlegget. Har du ikke det, ta kontakt, så sender vi en kopi.)

 • Ingen lærlinger skal ha oppsigelsestid i arbeidsavtalen. De er underlagt en lærekontrakt, og den skal heves, eller lærlingen skal omplasseres ved brudd på arbeidsreglement. Bruk gjerne vedlagt arbeidsavtale
 • Lærlinger med skolerett (som regel lærlinger under 22 år) kan ikke ha prøvetid, fordi læretid regnes som utdannelse. Voksne lærlinger kan ha prøvetid som andre ansatte i arbeidsavtalen sin.
 • Lærlinger skal ha fast lønn etter tariff hver måned. Om bedriften ikke gir lærlingen mulighet til å jobbe fullt en måned, skal lærlingen uansett ha sin månedslønn.

 

 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Egne gjennomsnittsberegningsavtaler anbefales for bedrifter som varierer fra sesong til sesong. Gjennomsnittsberegningsavtale av arbeidstid skal være skriftlig, og signeres av lærling, bedrift og eventuell tillitsvalgt. Det er viktig at bedriften forklarer lærlingen hva dette er før avtalen signeres. Arbeidsmiljøloven § 10-5 gjelder: Inntil 10 timer pr. dag i løpet av 24 timer og inntil 48 timer i uken. Signert avtale skal sendes til Lærlingekompaniet.

 

Lærekontrakt

I tiden rundt oppstart sender vi underlag for elektronisk lærekontrakt mellom lærling, bedrift og Lærlingekompaniet til fylket. De registrer og lager kontrakt som blir sendt ut til elektronisk signering til alle tre parter. Signeres via Posten Signering med Min-ID. Lærlingen får signeringen på tekstmelding. Faglig leder får den på e-post, så det er viktig at både lærling og faglig leder er registrert med korrekte opplysninger i appen Min Læretid.

Læretid start

Vi ansetter lærlinger gjennom hele året, men de aller fleste starter i begynnelsen av august. Derfor gjennomfører vi en Velkommen til læretid samling for lærlinger og faglig leder mot slutten av måneden. Her oppsummerer vi lærlingens plikter og rettigheter, og informerer om hva som skal skje i løpet av læretiden. Eksakt tidspunkt for samling ligger i app-kalender.

Læretid

I løpet av læretiden blir lærlingene invitert med på kurs, oppfølgningssamtaler, halvtårsvurderinger og sosiale samlinger høyst en gang i måneden. De fleste kurs og halvtårsvurderinger gjennomføres på dagtid, og vi forsøker å holde oss unna juli og desember.

Vi ser en tydelig sammenheng på kursdeltakelse og beståtte fag- og svenneprøver. Derfor er det viktig at bedriften tilrettelegger vaktlisten for at lærlingen skal få komme på kurs. Alt vi gjør på kurs retter seg mot fag- og svenneprøve, og vi endrer på kursene etter hvordan prøvene gjennomføres hvert år.

Halvtårsvurderingene gjennomføres for at bedriften, lærlingen og Lærlingekompaniet skal sikre at opplæringsnivået er der det skal være. Vi mener at disse vurderingene er en viktig grunn for at de fleste lærlingene som går gjennom oss består fag- eller svenneprøve.

 

Velkommen til oss. Mvh Laila M. Berge dagligleder i Lærlingekompaniet

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Personvern